Useful Phrases in Oromiffa - Oromo Language

languages of ethiopia

Oromiffa Useful Phrases and Words

Learn the Oromo Language FAST

Akkam Jirtuu: How are you?

Negaa-ti: Good bye


Nagaan-bulii: Good night

Meeqa: How much is it?

Hin barbaadu: I don't want it

Lalaffaa: Soft drink

Bishaan Ambo: Mineral water

Biraa: Beer

Bishaan: Water

Heye: Yes

Tole: OK

Miti: No

Sijaraa: Cigarette

Mana Fincaani: Toilet

Buna: Coffee

Shaayi: Tea

Biddeena: Sour dough pancake

Ittoo: Sauce or stew

Farsoo: Local beer

Daadhi: Honey wine

Dhiifama: Excuse me

Galatoomi: Thank you

Kootu: Come

Deemi: Go

Rakoon Injiruu: No problem


More Useful Phrases and Words in Oromigna - Oromo - Oromiffa

The best way to learn the Oromo Language QUICK


Welcome: Anaadhufu, Baga nagaan dhufte!

Hello: Akkam? Jirtaa abbee? (info)

How are you? Akkam jirta? (singular) Akkam jirtu?(plural)

Fine thanks, and you? Nagaa dha, ati hoo?

What's your name? Maqaan kee eennu?

My name is _____: Maqaan koo _____

Where are you from? Eessaa irraa dhufte?

I'm from ____: An kanan dhufe ____

How's your family? Maatiin akkam?


Good morning Akkam bulte? Akkam bultan?

Good afternoon: Akkam oolte? ooltan?

Good evening: Akkam waarite? Akkam waaritan?

Good night: Nagaan buli, Nagaan bulaa

Goodbye: Nagaan, nagaatti

Good luck: Milkaa'i (sg), Milkaa'aa (pl)

Cheers/Good health! Injifannii!/ Fayyaa keenyaaf

Have a nice day: Nagaan ooli, guyyaa gaarii

Bon appetit: Haa sifaahu

Bon voyage: Imala gaarii

I understand: Hubadhe, naaf gala

I don't understand: Naaf hin galle

Please speak more slowly: Maaloo sagalee kee ol kaasi

Please write it down: Maaloo naaf barreessi

Do you speak English? Afaan Ingilizii dubbattaa?

Do you speak Afaan Oromoo? Afaan Oromoo dubbattaa?

Yes, a little: Eh, tiqqoo tiqqoo ni dubbadha.

How do you say ______ in Afaan Oromoo? Akkamitti Afaan Oromootiin _____ jedhu?

Excuse me: Maaloo na dabarsi (to get past), Dhiifama, (to get attention or say sorry)

How much is this? Waanti kun meeqa?


Sorry: Dhiifama

Please: Maaloo

Thank you: Galatoomi (sg) Galatoomaa (pl)

You're welcome: Galanni kee hin badiin, Galata argadhu

No thanks: Lakkii, galatoomi

Where's the toilet? Manni fincaanii eessa?

I will pay for everything: An waa mara nin kaffala

Would you like to dance with me? Na waliin sirbuu dandeessaa?

I love you: Sin jaaladha

Get well soon: Waaqni si yaa fayyisu

Help! Maaloo na gargaaraa?

Fire! Ibidda!

Stop! Dhabbi/Dhaabbadhu!

Call the police! Poolisii waami!

Merry Christmas: Baga Guyyaa Dhaloota Yasuus Geesse

Happy New Year: Baga Bara Haarawaa Geesse

Happy Easter: Baga Guyyaa Du'aa Ka'ii Geesse

Happy Birthday: Baga Guyyaa Dhaloota Kee Geesse!